Hässleholms kommun

Tågtekniker

De närmaste åren kommer det att läggas flera hundra miljarder kronor på förbättringar av infrastrukturen och underhåll av järnvägar och spårbundna fordon. Det innebär byggnation och förstärkning av järnvägar och investeringar i fler tågfordon och terminaler för löpande underhåll vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Yrkeshögskolan Syd (YHS) har under flera år utbildat tågtekniker som nu är yrkesverksamma inom branschen. Branschföretag som YHS samarbetar med och som anställer examinerade studerande från YHS är bland andra Alstom, Mantena Sverige AB, EuroMaint Rail AB, NTT Sverige AB, SweMaint, med flera.

Pensionsavgångarna väntas de närmaste åren eskalera vilket innebär ett högt tryck på företagen att rekrytera yngre tekniskt kunnig personal. Samtidigt ökar behovet av såväl person- som godstrafik vilket i sin tur innebär att behovet av tekniskt underhåll och uppgraderingar på flera olika spårbundna fordonstyper.

Vad gör en Tågtekniker?

Som utbildad tågtekniker vid YHS kommer du att arbeta med underhåll på någon av de tågdepåer som finns runt om i landet. I Skåne är det främst Hässleholm där samtliga 111 Öresundståg underhålls och servas. I Helsingborg finns en depå i Raus där Pågatågen får motsvarande underhåll. I Malmö finns det också anläggningar för underhåll av tåg, lok och vagnar. I Sverige finns det flera depåer i exempelvis, Nässjö, Göteborg, Falköping, Eskilstuna, Stockholm och Västerås. Som tågtekniker kan du även arbeta med underhåll på spårvagnar i till exempel Lund, Göteborg eller Norrköping. Underhåll av spårbundna fordon är en dygnet runt-verksamhet vilket innebär att du kan komma att arbeta i skift.
Som tågtekniker har du en nyckelroll i att planera underhåll, förebygga och avhjälpa problem. Genom utbildningen har du fått med dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper och färdigheter inom el, elektronik och mekanik. Beroende på vilket företag du hamnar på kan du komma att arbeta på olika spårbundna fordonstyper.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

En betydande del av utbildningen genomförs i samarbete med branschföretag och vissa kurser är förutom en kort introduktion i skolmiljö helt förlagda till ett eller flera företag. På det viset får du en aktuell och anpassad utbildning i en tillämpad miljö.


Efter avslutad utbildning och med samtliga avklarade kurser får du en yrkeshögskoleexamen på 300 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års studier. I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. Praktiken är sammanlagt 20 veckor av totalt 60 utbildningsveckor.

Yrkesroller efter utbildningen

  • Systemtekniker tåg
  • Industritekniker spårbundna fordon
  • Service- och automationstekniker infratech
  • Tågreparatör
  • Tågtekniker

Vilka behörighets- och förkunskapskrav finns till utbildningen?


Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:
Matematik 2 (B)

eller

Ellära 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studieinformation

Heltid, dagtid.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Branschens krav

När du är antagen till utbildningen kommer du i anslutning till utbildningens start att genomgå en läkarundersökning för att säkerställa att du inte har någon sjukdom, är drogfri och i övrigt uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer för arbete i en spårbunden miljö. Läkarundersökningen som utförs av en läkare som är godkänd av Transportstyrelsen är kostnadsfri för dig.

LIA

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 20 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort. Observera att LIA samt andra kursmoment kan komma att genomföras på andra tider än dagtid.

Kurser

Datorrelaterade fordonssystem
Kursen leder till kunskaper om en motorvagns informationssystem, dess syfte och funktion. Den behandlar ingående komponenter och informationssystemets topologi och nätverk. Kursen ska ge den studerande förståelse för analogin mellan hårdvarurelaterade processdata och mjukvarubaserade funktionselement.


El och elektromekaniska fordonssystem
Kursen ger kunskaper om järnvägsfordons elmekaniska och pneumatiska system. Exempelvis ingår dörrar, inredning, boggi, batterisystem, dynamisk broms, mekanisk broms, toalettsystem och HVAC-system Den innefattar i huvudsak utbildning i moderna motorvagnar men även den nya generationen lok tas upp i kursen.


El och elektronik spårbundna fordon
Kursen ger den studerande kunskaper inom elteknik som exempelvis transformatorns funktion och användning. Den ger också kunskaper inom motorteknik och högspänning. I kursen ingår även elektroniska komponenter och deras användningsområde och funktion i komplexa elektroniska system.


Kraftelektroniska system
Kursen ger kunskaper om olika elektroniska system som låg och högspänningssystem samt elkraftsförsörjning och eldistribution. Den har som mål att ge den studerande kompetens att kunna utföra beräkningar på effekt, ström och spänning inom likström -1 fas -3 fas växelströmskretsar


Examensarbete
Kursens syfte är att den studerande ska planera, tillämpa och fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i sitt examensarbete. Fokus ska vara mot den teknik som finns representerat inom järnvägsbranschen. Efter avslutad kurs redovisar den studerande en fördjupad analys av ett system, en arbetsprocess eller ett komplett fordon.


Fordonsintroduktion
Kursen innehåller allmän tågkunskap. Det ingår viktiga moment som exempelvis verktygskunskap, pneumatik, VIS (vistelse i spår), elsäkerhet och gällande myndighetskrav. Kursen ska ge kunskap och certifiering inom montage och fästteknik. Den ger även kännedom om förekommande system inom järnvägsfordon och infrastruktur.


LIA 1 Verksamhet och arbetsmiljö
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om ett företags verksamhet och produktionsmiljö. Stort fokus är på arbetsmiljön och säkerheten i arbetet. Med stöd av handledaren får den studerande tillfälle att praktiskt tillämpa sina kunskaper inom de olika systemen.


LIA 2 Fordonsunderhåll
Kursens mål är att den studerande skall få ökad kännedom från någon bransch inom tillverkning, materialhantering, logistik, produktion eller arbete i verkstadsnära miljö. Den studerande ska observera och analysera arbetsledning och styrning på arbetsplatsen. Kursen avslutas med en självständig LIA-rapport som redovisas inför övriga kursdeltagare för att lära och få en bredare branschbild.


Mätteknik
Kursen skall ge kunskaper i mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av pneumatiska, mekaniska och elektriska storheter. Den ska även utveckla den studerandes mättekniska förmåga att välja och använda rätt instrument vid mätning som t.ex. tångampermeter, oscilloskop och universalinstrument vid olika mätningar.


Säkerhet och signalteknik
Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om förekommande trafiksäkerhetssystem och signalteknik. Den ger även kunskap om ATC-systemets uppbyggnad och syfte i fordon och infrastruktur. Kursen ska även ge den studerande kunskap om betydelsen och funktionerna inom det nya ERTMSsystemet.


Teknisk engelska
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper inom teknisk engelska samt STE (Simplified Technical English) inom tågteknik.


Underhållsteknik
Kursen ger kunskap om hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom kontroll på ekonomi och viktiga nyckeltal. Den studerande får även kunskap om underhållets påverkan på arbetsmiljö, lagar och krav. Den ger även en fördjupad insikt i olika metoder och verktyg som aktivt kan tillämpas i det förebyggande underhållet.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Utbildningsledare Bo Persson,
070-583 10 02
bo.persson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: