Hässleholms kommun

Entreprenadingenjör - Bygg och anläggning

För att kunna möta framtidsutmaningarna inom bygg- och anläggningsbranschen måste personaltillgången med relevant kompetens säkras.

Vill Du utbilda till dig en av nyckelpersonerna i olika bygg- och anläggningsprojekt?

Sätta avtryck i samhällets utveckling?

Då är vår utbildning till Entreprenadingenjör det rätta valet för dig! Du blir spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt!

Vad gör en Entreprenadingenjör?

Entreprenadingenjören arbetar i nära samarbete med platschefen och olika projektdeltagare som alltid måste ligga steget före. Entreprenadingenjören planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt avseende tid, material och personal.

Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandlingsbestämmelser, kalkyl- och produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig att upprätta planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, inköp, skriva avtal, sammanställa prognoser och kostnadskalkyler för olika skeden av bygg- och anläggningsprocessen.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter avklarad utbildning skulle du kunna arbeta som entreprenadingenjör, anbudsingenjör, projektingenjör eller KIP-ingenjör i bygg- och anläggningsbranschen – en yrkesroll som innebär omväxlande arbete och stor delaktighet med väldigt goda utvecklingsmöjligheter.

5 snabba med Oliver Nilsson, tidigare studerande

Oliver Nilsson läste till Entreprenadingenjör här hos oss på Yrkeshögskolan Syd och tog examen i våras, vad gör han idag?

◾️ Namn och ålder
Oliver Nilsson, 31 år.

◾️Vad gjorde du tidigare och varför valde du att läsa en yrkeshögskoleutbildning?
Jag jobbade inom lastbilsindustrin. Det var dags att göra något jag verkligen var intresserad av och YHS passade perfekt då utbildningen bara var på 2 år samt innehöll mycket praktik/LIA, vilket var viktigt för mig då jag inte jobbat i branschen tidigare. Med facit i hand ett av de bästa beslut jag tagit.

◾️Vad arbetar du med idag?
Jag jobbar som arbetsledare på Skanska och arbetar med drift och underhåll på det statliga vägnätet.

◾️ Vad tar du med dig från utbildningen?
Givetvis allt man fått lära sig i de olika kurserna men framför allt alla tips från kompetenta lärare och studievänner.

◾️Vad skulle du vilja säga till dom som funderar på att läsa till Entreprenadingenjör?
Sök! Utbildningen är en blandning av bygg och anläggning och här får man en bra grund i de administrativa delarna, vilket är attraktivt för arbetsgivarna.

Vilka behörighetskrav finns till utbildningen?

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Tidigare har vi haft förkunskapskrav på Bygg och Anläggning 1 och 2 men numera har vi valt att plocka bort dessa för att få en bredare bas av ansökningar.

Studieinformation

Heltid, dagtid.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av PC under utbildningen då MAC oftast inte är kompatibla med de program vi använder.

LIA

Lärande i arbete (LIA) förläggs till branschföretag och omfattar 25 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort.

Exempel på företag är:
PEAB, NCC, SKANSKA, SVEVIA, Byggmästar´n i Skåne, Thages, Planör, Treano, K-fastigheter Prefab, Magnacon

Kurser

Bygg- och anläggningsinriktad matematik, 20 YH-poäng
Kunskaperna i matematik som kursen förmedlar har bygg- och anläggningsinriktning som mätteknik, dimensionerings- och mängdberäkningar som grund och ger dig de matematiska kunskaperna som krävs för den framtida yrkesrollen och för att tillgodogöra dig övriga kurser där beräkningar ingår.

Bygg- och anläggningsteknik, 25 YH-poäng
Här får du kunskaper om byggmaterials användningsområden, egenskaper och fysikaliska begrepp men även om anläggningsarbeten, geoteknik, schakt, vägbyggnad och de vanligaste entreprenadmaskinerna. Andra byggtekniska områden som du får inblick i är grundläggning, stommar, stomkomplettering, tak, skalskydd och ROT- verksamhet.

Digitala verktyg i bygg- och anläggningsprocessen, 20 YH-poäng
I kursen får du möjlighet att lära dig att hantera ett urval av i branschen vanligt förekommande programvaror som används vid kalkylering, mängdning, planering och uppföljning. Program som används i kursen är bland andra Powerproject/ BidCon, Bluebeam och Next. Kursen ska också ge kunskaper i användning av CAD-system (AutoCad) där den studerande ska kunna utföra planritningar i 2D samt får också en insikt i 3D-ritning.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper om olika entreprenadformer och beskriver det entreprenörsansvar som följer de olika formerna. Dessutom ska kursen även ge dig kunskaper om de offentliga upphandlingsreglerna, hur ett entreprenadavtal enligt de allmänna bestämmelserna – AB04 och ABT06 upprättas mm. De studerande ska få insikt i hur man skapar ett förfrågningsunderlag inom bygg- och anläggningsbranschen samt få genomgång av uppbyggnad av ett förfrågningsunderlag.

Examensarbete, 20 YH-poäng
Utifrån givna förutsättningar ska du här genomföra en fördjupad studie inom bygg- och anläggningssektorn med hänsyn till aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Du väljer själv eller/och i samråd med handledaren ämne knuten till en del av utbildningsområdet som du vill fördjupa dig i. Examensarbetet består av en skriftlig rapport, muntlig redovisning och opponering.

Företags- och produktionsekonomi, 10 YH-poäng

Kursen ger dig möjlighet till att beskriva, diskutera och använda företagsekonomiska begrepp och redovisningsformer samt de juridiska företagsformer som förekommer. Du får insikt i inköpsprocessen och hur inköp planeras och utförs, tids-, resurs- och kostnadseffektivt med minsta miljöpåverkan samt verkar för en långsiktig hållbar utveckling.

Inköp, 35 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper i inköpsarbete, inköpsanalyser, strategier för att skapa bra inköpsfunktioner. Kursen behandlar regelverk som reglerar juridiken kring byggentreprenader, inköp, kvalitet och nyckeltal. Du får en förståelse för hur juridiken kring byggentreprenader tillämpas i praktiken och hur verksamheten ska styras på ett systematiskt sätt för att klara av företagets mål och uppfylla de åtaganden som företaget har mot olika avtalsparter. Kursen ger verktygen hur man strategiskt hittar leverantörer samt etablerar leverantörssamarbete med hänsyn till värderingar och etik i inköpsarbete.

Kalkyl och anbud, 40 YH-poäng
Du får i kursen verktyg för att kunna göra lönsamma kostnadsbedömningar utifrån ett förfrågningsunderlag och relevanta bygghandlingar. Kursen förmedlar olika kalkyleringsmetoder som man behöver i sitt anbudsarbete. Du får kunskaper om vad som ingår i ett anbud, göra produktionskalkyler, budgetkalkyler samt moträkningar av olika mottagna anbud. Kursen ger dig även insikt i de offentliga upphandlingsreglerna.

Kvalitets- och miljöstyrning samt arbetsmiljö , 20 YH-poäng
Här ges du en ökad medvetenhet och helhetssyn på hur kvalitets- och miljöarbetet påverkar styrningen av byggprocessen. Mycket fokus hamnar på den lagstiftning och det regelverks som styr byggprocessen som såsom EKS (Boverkets konstruktionsregler), Boverkets Byggregler (BBR) och Plan- och Bygglagen (PBL). Du ska efter kursen kunna följa Arbetsmiljöverkets krav, kunna tillämpa arbetsmiljölagstiftningen, göra riskanalyser och ansvara för arbetsmiljöplaneringen och skyddsarbetet. Bas U och Bas P ingår i kursen.

Ledarskap och organisationsutveckling, 20 YH-poäng
I kursen lär du dig tillämpa och får insikt i ledarskapet som förhållningssätt samt hur individer i grupp samverkar. Kursen ger dig ökad medvetenhet om egna inneboende resurser samt insikt i andra människors sätt att fungera liksom vad som krävs av teamet att arbeta enligt företagets kvalitetssystem. Kursens ökar din medvetenhet i man formulerar inspirerande mål för arbetsgruppen, vägleder dem samt skapar delaktighet och motivation.

LIA 1, 70 YH-poäng
Med handledning får du här en yrkesorientering om det dagliga arbetet som entreprenadingenjör. Genom detta får du en ökad arbetslivserfarenhet samt praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Syftet med kursen är också att utveckla din sociala och kommunikativa kompetens samt att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap.

LIA 2, 50 YH-poäng
Här får du i skarpt läge omsätta de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och som krävs för självständigt arbete i ett bygg eller anläggningsföretag. Syftet med kursen är också att du ska utveckla din sociala och kommunikativa kompetens och att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap. Efter kursen har du fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i det praktiska arbetet som Entreprenadingenjör.

Produktion och planering – bygg och anläggning, 40 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper om byggtekniska beskrivningar, husbyggnadsritning, projektering, byggstyrning, projektadministration. Kursen ger insikt i logistikens betydelse för en effektiv produktion och vikten av samordning mellan underentreprenörer. Efter avslutad kurs har du lärt dig redogöra för byggprocessen och vilka faktorer som påverkar samt ur byggherrens perspektiv ge en helhetssyn från idé till förvaltningsskedet.

Projektkommunikation, 15 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper, verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation i projekt på både svenska och engelska. I kursen får du lära dig branschengelska för skrivning av tekniska rapporter samt för att utveckla din förmåga i att kommunicera skriftligt och muntligt med fokus på intervju-, mötes-, och presentationsteknik.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Desirée Larsson, Utbildningsledare
072-393 84 30
desiree.r.larsson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Jennie Birgersson, Samordnare

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: