Hässleholms kommun

Energiingenjör -

miljö, klimat och förnybart

UTBILDNINGEN GÅR TYVÄRR INTE ATT SÖKA FÖR 2024.

Utbildningen fokuserar på miljö, hållbarhet, energieffektivitet, klimat och förnybar och alternativ energi i såväl teori som praktik. Utbildningen är bred och ger en bra grund för din fortsatta yrkeskarriär inom energibranschen. Genom perioderna med LIA (lärande i arbete) kommer du i kontakt med företag där du får möjligheter att omsätta teori i praktik och specialiserade arbetsuppgifter utifrån företagets verksamhet och profilering.

Vad gör en Energiingenjör?

Utbildningen till Energiingenjör inom miljö, klimat och förnybart ger utmärkta möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter inom energibranschen som innefattar produktion, installation, underhåll och service av energianläggningar och energisystem.

Exempel på verksamheter kan vara anläggningar och system för VVS, Ventilation, Värme, Vindkraft, Solenergi, Vatten. Du kan också med utbildningen som grund arbeta med rådgivning och support för att finna energieffektiva lösningar.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter examen väntar arbete med bland annat konstruktion, beräkningar, planering, beredning, kalkylering i projekt.

Är du mera praktiskt lagd kan du arbeta som tekniker i olika installationer och anläggningar.

Funderar du på att läsa till Energiingenjör?

Elina Rydén går sista terminen på Energiingenjörsutbildningen och är ute på sin sista LIA. Vi åkte till Malmö för att höra hennes tankar om utbildningen och vad hon tar med sig.

Namn och ålder
Elina Rydén, 23 år

 • Vad gjorde du tidigare och varför valde du att läsa en yrkeshögskoleutbildning?
  Jag arbetade på Coop efter gymnasiet, läste Teknikprogrammet, i 2,5 år men kände sedan att det var dags att söka mig vidare. Intresset för miljö och hållbarhet fanns och jag googlade runt på universitet och högskola men det kändes inte som att det fanns någon som passade in på det jag ville läsa. Fick sedan upp ögonen för yrkeshögskolan då det är kortare utbildningar och mycket praktik, sökte utbildningen Energiingenjör och kom in här i Hässleholm.
 • Du går sista året nu och är ute på LIA, var gör du den och vilka arbetsuppgifter har du?
  Jag är på Sweco i Malmö på avdelningen Hållbara byggnader Syd, är med i några olika projekt där jag bl.a. bygger modeller och gör beräkningar i IDA ICE. Just nu samlar jag även ihop underlag från energiberäkningar och jämför det med verkligt utfall på byggnaderna och gör en sammanställning över träffsäkerheten.
 • Vad tar du med dig från utbildningen?
  All erfarenhet och att man har fått en grund som man kan bygga vidare på ute i arbetslivet. Det jag gillar med yrkeshögskolan är att det är olika åldrar, mångfald och att man verkligen kan dra nytta av varandras erfarenheter.
 • Vad skulle du vilja säga till dom som funderar på att läsa till Energiingenjör?
  Jag skulle säga sök! Även om man inte har erfarenhet så får man det och är man bara motiverad har man ingenting att förlora.

Vilka behörighets- och förkunskapskrav finns till utbildningen?


Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:
Matematik 2 (B)

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studieinformation

Heltid, dagtid.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av PC under utbildningen då MAC oftast inte är kompatibla med de program vi använder.

LIA

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 22 veckor under två perioder.

Kurser

Energiingenjör - 400 YH-poäng

CAD – Ritningslära, 35 YH-poäng
Kursen ger kunskaper om olika typer av ritningar och hur dessa används inom yrkesrollen. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna tolka information och symboler på förekommande ritningar i yrkesrollen samt framställa enklare ritningar.

Arbetsmiljö, 10 YH-poäng
Kursens ger en inblick i yrkesrollens arbetsmiljö, samt vilka lagar och regler som styr denna. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna ta ansvar för en säker arbetsmiljö.

Byggnadsteknik och byggnadsfysik, 20 YH-poäng
Kursen ger fördjupade kunskaper om byggmateriallära, husbyggnadstekniker och byggnadsfysikaliska förlopp. Målet med kursen är också att ge kunskap om faktorer som styr samhällsplaneringen; mänskliga, historiska och miljömässiga.

Energi och energiledningssystem, 35 YH-poäng
Kursens ger fördjupade kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder. Den ger även grundläggande kunskap om vad effekten av förnybart innebär och vilka tekniker och metoder som kan användas i miljöarbetet. Kursen ger även kompetens att genomföra energiberäkningar för att bestämma en byggnads energiprestanda inför en ansökan om t.ex. bygglov samt vid upprättande av energideklarationer på byggnader där energidata saknas.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Kursen ger kunskaper om olika entreprenadformer samt insikt i de offentliga upphandlingsreglerna. Dessutom går man igenom hur ett entreprenadavtal upprättas, hanteras vid olika typer av avvikelser och skillnaden i ansvars och avtalsförhållande mellan parterna.

Examensprojekt, 20 YH-poäng
Här genomförs ett arbete inom ett ämne som knyter an till någon av utbildningen yrkesroller. I examensprojektet integreras och utvecklas kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Ekonomi, 10 YH-poäng
I kursen utvecklas förmågan att beskriva, diskutera och använda företags- och produktionsekonomiska begrepp och termer samt förstå innebörden av olika företagsformer och juridiska begrepp. Den ger också insikt om hur man med LEAN och 5S kan nå bättre resultat.

Förnybar- och klimatrelaterad energi, 30 YH-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper inom olika typer av förnybar energi som bioenergi, vattenkraft, vindkraft, vågkraft, solenergi och geotermisk energi. Målet är att kunna identifiera olika faktorer som påverkar energiproduktionen för olika typer av energiresurser.

Projektkommunikation, 15 YH-poäng
Kursen ger verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation. Syftet är att att öka och utveckla kommunikationsförmågan som i sin tur leder till effektivt och gott samarbete. Den utvecklar även förmågan i skriftlig kommunikation ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

LIA 1, 30 YH-poäng
Kursen ger en yrkesorientering inom någon av utbildningens yrkesroller. Den studerande får därigenom en allmän branschkännedom och inblick i hur det specifika företaget är organiserat. Vidare ger den en ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet.

LIA 2, 80 YH-poäng
Kursen LIA 2 ger den studerande möjlighet att tillämpa de teoretiska och praktiska kunskaperna som förvärvats under utbildningen. Den studerande lär sig också att såväl självständigt som i grupp delta i arbetet med att ta framenergitekniska lösningar i en fördjupning av yrkesrollen.

Matematik för ingenjörer, 15 YH-poäng
Kursen ger kunskaper inom de områden som används i beräkningar kopplade till yrkesroll och bransch. Den är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsatta studier vid YHS ingenjörsutbildningar.

Miljöcertifiering och hållbarhet ur klimatsynpunkt, 15 YH-poäng
Kursen behandlar olika typer av miljöcertifieringar och hållbarhet, samt vilka aktörer som är verksamma inom området. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna redogöra för begreppet hållbarhet, förnybarhet och känna till de lagar och regler som styr energiområdet ur ett miljöperspektiv.

Styr- och reglerteknik, 15 YH-poäng
Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter inom styr- och reglerteknik. Det ingår grundläggande programmering vilket tillämpas i olika övningar. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera behov och konsekvenser av olika styr- och reglertekniska alternativ utifrån ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Energiberäkningar i installationssytem, 25 YH-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om fysikaliska begrepp och tillämpningar som krävs vid energiberäkningar. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna tillämpa sina kunskaper vid olika typer av energiberäkningar.

Elsäkerhet i energiinstallationer, 10 YH-poäng
Den studerande har efter kursen ha kännedom och erforderliga kunskaper om de krav som ställs avseende elsäkerhet vid olika typer av energiinstallationer. Den studerande har också lärt sig teknologin kring elkonstruktionen och dess funktioner.

Installationssytem, 25 YH-poäng
Kursens ger fördjupade kunskaper inom olika typer av uppvärmningssystem samt övriga energisystem i en fastighet. Den ger även de färdigheter som krävs för utformning och dimensionering av värme-system i byggnader. Vidare ger den djupa kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad, dimensionering och redovisning av anläggningar för uppvärmning, vatten och avlopp VVS på ett klimatsmart sätt.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Utbildningsledare Petra Wahlström,
073-029 88 44
petra.wahlstrom@karlssonclimate.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: