Hässleholms kommun

Byggnadsingenjör - Produktionsledning

Har du ett genuint intresse för byggproduktion och att skapa helhet av detaljer?

Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete som arbetsledare inom byggbranschen?

Ta steget i rätt riktning och utbilda dig till byggnadsingenjör på YHS i Hässleholm!

Vad gör en Byggnadsingenjör?

Som byggnadsingenjör med inriktning produktionsledning har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över hela byggprocessen. Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandling, produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen.

Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig hur du kvalitetssäkrar arbetet samt hur du tillämpar förfrågningsunderlag och bygghandlingar i byggprojekt.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter avklarad utbildning skulle du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på byggarbetsplatsen och arbeta som bland annat byggnadsingenjör, arbetsledare eller platschef inom bygg och anläggning, bygglovshandläggare, CAD-ritare, arbetsmiljösamordnare.

5 snabba med Mattias Ljungdahl, tidigare studerande till Byggnadsingenjör

◾️ Namn och ålder
Mattias Ljungdahl, 36 år

◾️Vad gjorde du tidigare och varför valde du att läsa en yrkeshögskoleutbildning?
Jag ville läsa en kort utbildning så därav valde jag en yrkehögskoleutbildning. Tidigare arbetade jag som golvläggare i 12 år. Kände att jag hade hamnat i ett hamsterhjul och kände att jag behövde byta miljö. Jag gillar byggbranschen så ville fortsätta inom den.

◾️Vad gör du idag?
Jag är produktionsledare på Skanska. Jag jobbar efter att tidplanen hålls, ser till att material finns på plats och att helheten fungerar där ute med säkerhet, ordning och reda.

◾️ Vad tar du med dig från utbildningen?
Allt! Vi gick inte så djupt in i varje del men nu när man börjat arbeta är det många aha-upplevelser och man förstår hur mycket man fick med sig. Nätverket man fick med sig är också väldigt bra!

◾️Vad skulle du vilja säga till dom som funderar på att läsa till Byggnadsingenjör?
Det är bara att söka! Jag funderade mycket på ekonomin innan jag började, men jag ställde om tidigare för anpassa mig. Ingen minns en fegis!

Vilka behörighets- och förkunskapskrav finns till utbildningen?

Här kan du läsa mer om behörighet till vår utbildning. Om du har en gymnasieexamen men saknar förkunskapskraven nedan så finns det möjlighet att gå en preparandkurs. Läs mer om preparandkursen här!

 

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studieinformation

Heltid, dagtid.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av PC under utbildningen då MAC oftast inte är kompatibla med de program vi använder.

LIA

Lärande i arbete (LIA) förläggs till branschföretag och omfattar 25 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort. Exempel på företag är:

PEAB, NCC, SKANSKA, SVEVIA, Byggmästar´n i Skåne, Thages, Planör, Treano, K-fastigheter Prefab, Magnacon

Kurser

BYGGNADSINGENJÖR - PRODUKTIONSLEDNING – 400 YH-poäng

Betongkonstruktioner, 20 YH-poäng
Kursen ger dig teoretiska kunskaper om betongarbeten främst inom husbyggnadssidan. Kursen behandlar betong av olika struktur, egenskaper och dess användningsområden samt betongteknologi, armeringsteknik, formbyggnad m.m. Certifiering och möjligheten att få kompetensintyg betongkonstruktioner klass II kommer att finnas.

Byggproduktionsledning, 55 YH-poäng
Här får du kunskap om byggproduktionsledning och vilka faktorer som påverkar byggprocessen ur såväl byggherrens som entreprenörens perspektiv. Du får också praktiskt tillämpa mätning, avvägning och utsättning och en helhetssyn på allt som genomförs från projektets ursprungliga idé till förvaltningsskedet.

Byggteknik, 40 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper om olika byggmaterial tillverkningsprocesser, användningsområden och egenskaper samt fysikaliska begrepp som påverkar byggnadsdelars utformning med betoning på fukt och mögelproblematiken. Kursen har fokus på hållbart byggande. Övriga byggtekniska områden som behandlas under kursens gång är grundläggning, stommar, stomkomplettering, tak, skalskydd och ROT-verksamhet.

Byggtekniska beräkningar med konstruktionsteknologi, 40 YH-poäng
Här får du kunskaper inom teknologi för att kunna kommunicera med leverantörer och konstruktörer. Kursen ger dig även kunskaper om konstruktioners tillförlitlighet samt konsekvenserna av felaktiga materialval utifrån dimensionerings- och konstruktionsprinciper. Kunskaperna i matematik som kursen förmedlar har byggnadsinriktning med tillämpade beräkningar.

Computer Aided Design - CAD, 15 YH-poäng
I kursen får du kunskaper i användandet av CAD-systemen Auto-Cad och Revit. Kursen förmedlar också övergripande kunskaper i ritningsläsning och om hur man hanterar digitala modeller i både 2D och 3D.

Digitala verktyg i byggprocessen, 10 YH-poäng
Här får du bekanta dig med ett urval av i branschen vanligt förekommande programvaror som används vid kalkylering, mängdning, planering och uppföljning. Program som används i kursen är bland andra Powerproject/BidCon, Bluebeam och Next. Du får tillräckliga kunskaper för att självständigt kalkylera och planera ett angivet projekt samt göra en resursplanering utifrån givna förutsättningar.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper om olika entreprenadformer och beskriver det entreprenörsansvar som följer de olika formerna. Kursen ger dig även insikt i de offentliga upphandlingsreglerna och hur ett entreprenadavtal upprättas och hanteras. Du får insikt i hur man skapar ett förfrågningsunderlag inom bygg- och anläggningsbranschen och genomgång av uppbyggnad av ett förfrågningsunderlag. Kursen ger specialiserade kunskaper om tillämpning av olika för branschen relevanta regelverk i byggprojekt som exempelvis de allmänna bestämmelserna – AB04 och ABT06.

Examensarbete, 20 YH-poäng
Här ska du utifrån givna förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom byggsektorn med hänsyn till aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Examensarbetet består av en skriftlig rapport, muntlig redovisning och opponering.

Företags- och produktionsekonomi, 10 YH-poäng
Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att beskriva, diskutera och använda företagsekonomiska begrepp och redovisningsformer samt de juridiska företagsformer som förekommer. De studerande får insikt i inköpsprocessen och hur inköp planeras och utförs, tids-, resurs- och kostnadseffektivt med minsta miljöpåverkan samt verkar för en långsiktig hållbar utveckling.

Kvalitets- och miljöstyrning samt arbetsmiljö, 20 YH-poäng
Här får du branschspecifika kunskaper om såväl kvalitetsarbete som inre och yttre miljöarbete enligt rådande normer och lagstiftning. Kursen bidrar till en ökad medvetenhet och helhetssyn på hur kvalitets- och miljöarbetet påverkar styrningen av byggprocessen. Bas U och Bas P ingår i kursen.

Ledarskap och organisationsutveckling, 20 YH-poäng
Efter denna kurs är du väl förtrogen med ledarskapet som förhållningssätt samt hur individer i grupp samverkar. Kursen ger ökad medvetenhet om egna inneboende resurser samt insikt i andra människors sätt att fungera. Kursens ökar medvetenhet hos den studerande om hur man formulerar inspirerande mål för arbetsgruppen, vägleder dem samt skapar delaktighet och motivation.

LIA 1, 70 YH-poäng
Med handledning får du här en yrkesorientering om det dagliga arbetet som arbets-/produktionsledare. Du får en ökad arbetslivserfarenhet samt praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Syftet med kursen är också att utveckla din sociala och kommunikativa kompetens samt att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap.

LIA 2, 50 YH-poäng
Här ska du i skarpt läge omsätta de teoretiska kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Efter kursen har du fått fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i det praktiska arbetet som Byggnadsingenjör och produktionsledare.

Projektkommunikation, 10 YH-poäng
Kursen ger dig kunskaper, verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation i projekt på både svenska och engelska. I kursen får du lära dig branschengelska för skrivning av tekniska rapporter samt för att utveckla din förmåga i att kommunicera skriftligt och muntligt med fokus på intervju-, mötes-, och presentationsteknik.

Installations- och energiberäkningar, 10 YH-poäng
Kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur installationer i ett projekt projekteras samt samordnas i olika skeden i byggprocessen samt en grundläggande kunskap om hur energiberäkningar utförs och i vilket syfte. Kursen bidrar till en ökad förståelse om installation och dess koppling till energiförbrukningen i en byggnad. Efter avslutad kurs kommer du att förstå hur installationer påverkar en byggnad och även göra en enklare energiberäkning som i sin tur ökar förståelsen för energianvändningen när en byggnad är färdig byggd.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Desirée Larsson, Utbildningsledare
072-393 84 30
desiree.r.larsson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Jennie Birgersson, Samordnare

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: